Armeens

 

Het Armeens is de landstaal van Armenië, een land in de Transkaukasus dat grenst aan Turkije en Iran. De taal wordt door een grote meerderheid van de bevolking, ruim 3 miljoen mensen, gesproken. Verder zijn er nog grote aantallen sprekers in Georgië en aanzienlijke gemeenschappen in Iran, Libanon, Syrië, Turkije en de VS.

De Armeniërs zijn een oud volk met een geschiedenis die 2.500 jaar teruggaat. Het Armeense alfabet is uitgevonden door de missionaris Mesrop Masjtots. Oorspronkelijk bestond het Armeens uit 36 letters, zes klinkers en 30 medeklinkers, waaraan in de 12de eeuw twee letters zijn toegevoegd.

De Armeense taal vormt een aparte en onafhankelijke tak binnen de Indo-Europese taalfamilie. De Armeniërs noemen hun land "Hajastan” en hun taal "Hajaren”. Veel Armeense woorden kunnen niet in andere Indo-Europese talen worden teruggevonden, wat er ongetwijfeld op duidt dat veel woorden zijn afgeleid van reeds uitgestorven talen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ten tijde van de Sovjet-Unie diende iedere Sovjetburger, eventueel naast zijn moedertaal, het Russisch te beheersen. Op die manier fungeerde het Russisch als een lingua franca binnen de toenmalige Sovjet-Unie. Hierdoor speelt het Russisch tot op de dag van vandaag een belangrijke rol in het dagelijkse leven in veel voormalige Sovjetrepublieken.

Hierin komt na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 geleidelijk verandering. Sinds het begin van de jaren negentig streven de overheden van voormalige Sovjetrepublieken ernaar de rol van het Russisch in hun samenleving terug te brengen en het gebruik van hun landstaal te intensifiëren om zodoende de eigen identiteit en cultuur te versterken.

De betekenis van het Russisch neemt in de voormalige Sovjetrepublieken weliswaar af, maar zal gezien de belangrijke rol van de Russische Federatie in de regio een belangrijke plaats blijven innemen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tekstfragment Armeens

Մեկնման ժամկետը լրացել է

Դատական կարգով վճռի կայացումից հետո ձեզ որպես կանոն տրվում է 28 օր կացարանում ապրելու և պայմաններով ապահովված լինելու իրավունք, իսկ 28 օրվա ժամկետի լրանալուց հետո զրկվում եք հիշյալ իրավունքներից: Դրանից հետո կացարանում ապրելու և ֆինանսական նպաստով ապահովված լինելու իրավունք այլևս չեք ունենա և կչեղարկվեն ձեր բոլոր ապահովագրերը: Այդ կապակցությամբ կարող են ստեղծվել հետևյալ իրավիճակները`

  1. Դեռևս որոշում եք ինքնուրույն հեռանալ, IOM-ի միջնորդությամբ կամ առանց նրանց միջնորդության:
  2. Ձեզ վերցնում են օտարերկրացիների կալանքի տակ, ապա Նիդեռլանդների կառավարությունը կփորձի ձեր ծագման երկիր վերադառնալու համար ձեռք բերել ճանապարհորդության փոխարինող փաստաթուղթ:
  3. Որոշակի նապապայմանների և հանգամանքների բերմամբ կարող է որոշվել որ դուք կարճ ժամանակով տեղափոխվեք ժամանակավոր մի այլ կացարան` փաստական մեկմնանը սպասելու ժամանակամիջոցում:
  4. Կարող է գտնվեք փողոցում:

Nederlandse vertaling

De vertrektermijn is verstreken

Als de rechter uitspraak heeft gedaan, heeft u in de regel nog maximaal 28 dagen recht op opvang en voorzieningen. Na deze 28 dagen worden uw voorzieningen beëindigd. U krijgt daarna geen opvang en geen financiële toelage meer en uw verzekeringen worden stopgezet. Er kunnen zich de volgende situaties voordoen:

1. U vertrekt alsnog zelfstandig, al dan niet via IOM.

2. U wordt in vreemdelingenbewaring gesteld. De Nederlandse overheid zal dan proberen een vervangend reisdocument voor u te verkrijgen waarmee u kunt terugkeren naar uw land van herkomst.

3. U kunt onder bepaalde voorwaarden voor een korte periode in een onderdaklocatie worden geplaatst, in afwachting van uw feitelijke vertrek.

4. U komt op straat te staan.

Copyright © Inter-Lingua