Beëdigde vertalingen

Officiële stukken die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland moeten meestal beëdigd worden vertaald. U kunt dan denken aan gerechtelijke stukken (dagvaardingen, vonnissen en andere rechterlijke uitspraken), familiegerelateerde stukken (zoals geboorte- huwelijks-, echtscheidings- en overlijdensakten), diploma's voor studie of werk in het buitenland en notariële stukken (zoals ongehuwdverklaringen, huwelijkse voorwaarden of koopakten). Maar ook in het kader van internationale handelsbetrekkingen komen veel stukken in aanmerking voor een beëdigde vertaling zoals uittreksels uit de Kamer van Koophandel, belastingverklaringen, statuten, contracten, arbeidsovereenkomsten, etc..

Een beëdigde vertaling wordt gemaakt door een beëdigde vertaler, d.w.z. door een vertaler die op basis van opleiding door een rechtbank is beëdigd voor een of meerdere talen en staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Bij een beëdigde vertaling wordt de brontekst gehecht aan de vertaling en vervolgens worden beide voorzien van het ambtsstempel en de handtekening en/of paraaf van de desbetreffende beëdigde vertaler. Aan het eind van de vertaling vermeldt de beëdigde vertaler in een zgn. beëdigingsverklaring dat hij de brontekst naar eer en geweten heeft vertaald en dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave vormt van het gestelde in aangehecht document (of woorden in die strekking).

Sinds 1998 hebben wij hoofdzakelijk beëdigde vertalingen verzorgd in en uit het Russisch, al dan niet in combinatie met het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Door nieuwe regelgeving is de zgn. dubbele beëdiging niet langer toegestaan, waardoor bijvoorbeeld een Engelstalig stuk niet meer rechtstreeks in het Russisch vertaald mag worden, zelfs niet als de vertaler voor beide talen beëdigd is. In een dergelijk geval moet gewerkt worden met een Nederlandse tussenvertaling. Daarnaast werken wij al jaren samen met andere beëdigde vertalers in binnen- en buitenland voor talen waar wij zelf niet voor beëdigd zijn.